ETIK

Etik er den systematiske tænkning om og begrundelse for, hvad vi bør ønske, føle, være eller foretage os. Den praktiske etik drejer sig om retningslinjer for den gode handling, dvs. den handling der ud fra etiske principper lever op til grundlæggende værdier eller pligtfølelse eller som medfører de bedste resultater. Systematik, begrundelser og respekt for alle involverede parter sikrer grundlaget for gennemsigtighed, dialog og en etisk forsvarlig løsning i et ofte følelsesladet hajfyldt farvand.

Etiske problemstillinger opstår i dilemmaer mellem mindst to alternativer, hvori beslutningstageren står i valget mellem at gavne nogen eller nogens interesser og påføre andre skade. Det etiske dilemma opstår, når et hidtil anvendt, men upåagtet værdisæt strider mod et andet, f.eks. andre menneskers, befolkningsgruppers, etniske gruppers eller nationaliteters grundfæstede opfattelser af ret og rimeligt. Stormfulde værdikonflikter kan opstå når virksomhedens forretningsmæssige mål og kalkulationer af det, der tjener virksomhedens bedste, støder sammen med samfundets eller toneangivende gruppers idealer, politiske eller blot stærke følelser.

Forretningsetik handler om anvendelse af systematiske etiske overvejelser og hensyn i udøvelse af forretningsaktiviteter.

Etisk forretningsadfærd er normativ, handlingsorienteret, offensiv, begrundet og rationel.

Medie & Marked gennemfører etiske analyse af etisk dilemmaer og værdikonflikter. Gennem en systematisk kortlægning af de involverede parter, deres relationer og interesser analyseres de etiske facts, de etiske alternativer opstilles og disse vurderes i forhold til de økonomiske konsekvenser af de løsninger som virksomheden alt andet lige ville vælge.

Etiske analyser gennemføres af en branches eller en virksomheds omdømme og praksis med henblik på afdækning af etiske problemstillinger, en vurdering af behovet for frivillige, eventuelt kollektive aktiviteter, udarbejdelse af etiske kodeks og strategier for CSR, Corporate Social Responsibility.

Medie & Marked rådgiver i CSR, Corporate Social Responsibility. Etiske begrundelser og analyser foretages med udgangspunkt i konsekvensetik, pligtetik, dydsetik eller diskursetik.

Medie & Marked har forpligtet sig til kun at samarbejde med klienter, der aktivt varetager økonomiske, legale, miljømæssige og sociale hensyn, herunder overholder FN's charter for menneskerettigheder og opretholder en fordomsfri og fair dialog med alle stakeholders.